Đảng - Đoàn thể

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 83/HD-CĐVC ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo trong Công đoàn năm 2021 với các nội dung sau:
Ngày 23/03/2021   |Xem tiếp