22/04/2021 09:24
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (104 /NHPT.CBA-HCNS)

Thông tin cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Tên người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng.
- Địa chỉ: Số 032, Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Tài sản: xe ô tô ISUZU TROPER, biển kiểm soát 11B-1189
- Số lượng: 01 chiếc.
- Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT): 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).
- Chất lượng tài sản: Xe ô tô cũ đã qua sử dụng (sản xuất năm 2004)
3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:
Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tham gia phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
(1)Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá(Có trụ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nơi niêm yết thông báo đấu giá, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).
(2)Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành có liên quan đến tài sản đấu giá.
(3) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản(Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; có kinh nghiệm và thời gian hoạt động lâu năm trong lĩnh vực đấu giá trên 10 năm trở lên; có số lượng đấu giá viên đảm bảo cho hoạt động đấu giá, tối thiểu từ 05 đấu giá viên trở lên; số lượng hợp đồng đấu giá thành đối với các loại tài sản đấu giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020 tối thiểu từ 15 hợp đồng trở lên).
(4) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật.
(5)Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày  Thông báo.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính – QLNS, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng Số 032, Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên hoặc gửi theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện chậm nhất đúng 17giờ 00 phút của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký);
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng  sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.
5. Yêu cầu đối với hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí trên của Tổ chức đấu giá gồm:
(1)Đơn đăng ký tham gia tổ chức cuộc đấu giá;
(2) Hồ sơ năng lực (đóng quyển);
(3)Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (đóng quyển).
Tìm theo ngày :